Projekt SIRIUS

– en effektutvärdering av case-management inom vuxenpsykiatrin

Sedan 2007 till 2012 har en stor utbildningssatsning genomförts för att introducera och implementera metoden Case-management i Region Skåne Vuxenpsykiatri Område Kristianstad. I projektet samverkar Vuxenpsykiatri Kristianstad samt kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm och Kristianstad. Brukare som omfattades av insatsen CM tillhörde såväl personkrets 1 som 2 varav en stor andel hade olika typer av psykosdiagnoser.

Vårt uppdrag med utvärderingen fokuserade effekterna av satsningen för de olika inblandade målgrupperna, framförallt verksamhetsledning, personal, brukare och anhöriga. Såväl objektiva effekter som subjektiva betydelser av arbetssättet Case Management identifierades, kartlades och analyserades. Detta mynnade ut i ett antal slutsatser rörande arbetssättets/metodens effekter och behov av anpassning för olika personal- och brukare för optimala och önskade resultat. Rent metodologiskt arbetade vi med djupintervjuer, konventionella intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter (såväl i pappersform som via webben), dokumentstudier, resultatanalyser av inläggningstider och läkemedelskonsumtion m m.

 

sirius

sirius2

Till vårt stöd och som dialogpartner hade vi en utvärderings- och utvecklingsgrupp med representanter från de olika uppdragsgivarna. Vi hade regelbundna möten där vi kontinuerligt kunde återföra våra resultat och ha direkt kontakt med de olika verksamheterna. Detta var ett arbetssätt som ökade effektiviteten och kvaliteten/relevansen i arbetet samtidigt som det hela tiden bäddade för en mjuk implementering i ordinarie verksamheter efter avslutat projekt.

En gedigen slutrapport sammanställdes liksom en sammanfattande skrift för inspiration och framtidstankar kring arbetet med Case Management. Satsningen finansierades av Socialstyrelsen och presenterades den nordiska psykiatrikonferensen, The 11th Community Mental Health (CMH) Conference, i Lund i juni 2013. Till följd av detta har vi också blivit anlitade som föreläsare på en akademisk utbildning för handledare i Case Management.

Projektet var ett utvecklingsprojekt inom psykiatri som leddes av Kristianstad Kommun, Arbete- och Välfärdsförvaltningen. Utvärderingsperiod: 2012-06-15 - 2013-01-15.