Projekt K2 - Kompetens och Karriär

- en lärande utvärdering av ett större arbetsmarknadsinitiativ i Södertälje med fokus på effekter

Projekt K2 – Kompetens & Karriär var ett större arbetsmarknadsinitiativ som tog fasta på den stora andelen relativt nyanlända flyktingar från Irak som bosatt sig i Södertälje och den problematik med utanförskap som varit en följd. Projektet ville skapa en stödstruktur för deltagarnas målgång, i arbete eller studier. Projektet var ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen men också med ett flertal andra samarbetsparter såsom andra kommunala verksamheter, företag, föreningar etc.

Projektet pågick mellan 2012-01-02 – 2014-06-30 och hade 671 deltagare samt en budget på ca 72 miljoner.

Vår utvärdering fick en avgörande betydelse då projektet under 1:a halvåret 2013 bestämde sig för att avsluta samarbetet med den dåvarande utvärderaren. Projektet stod sedan utan utvärderare fram till februari 2014 då ny upphandling genomfördes som vi då vann.

Vår primära uppgift var att utforma ett nytt utvärderingsuppdrag för en teoribaserad och realistisk, utvärdering i samverkan med projektet och ESF-rådet Stockholm med fokus på effekter.

I utvärderingen genomförs två effektstudier samt en värdering av projektets måluppfyllelse och metodutveckling.

Den första effektundersökningen söker, genom en strukturerad intervjuundersökning per telefon, svar på hur de deltagare (359 st) som avslutat projektet mellan oktober 2012 och februari 2014 upplevt projektets insatser och vilka effekter projektet skapat för dem. Denna grupp (Urval 1) jämförs sedan med de deltagare (241 st) som avslutat mellan mitten av februari 2014 till 30 juni 2014 (Urval 2). På detta sätt återskapades en gedigen utvärdering av projektet som helhet vilket gav värdefulla resultat för projektledningen och viktig kunskap till finansiären. Det vi själva är särskilt nöjda med är att vi lyckade nå 75 % av de deltagare som avslutat projektet sedan 18 månader tillbaka samt att vår medarbetare Duha Saloumi kunde genomföra 269 intervjuer på svenska resp. arabiska.

För att kunna sätta projektets metoder och metodutveckling i relation till dess effekter genomfördes ytterligare en effektstudie. Denna genomfördes som en studie av vilken påverkan projektet haft på deltagarnas försörjningsstöd vilket fördelades på ett antal jämförbara grupper ur både projektet och ur kommunens olika grupper av försörjningsstödstagare. På så sätt kunde vi visa vilken påverkan (effekt) projektets nya metoder i huvudsak "branschspråret" haft jämfört med effekter från andra insatser och tidigare projekt i kommunen. Vidare genomförde vi en samhällsekonomisk analys som visade metoden ”branschspårets” ekonomiska potential.

Sammanfattningsvis var detta ett uppdrag där vi både "återskapade" eller "återupprättade" en projektutvärdering i efterhand samt genomförde två effektstudier för att visa på projektets utveckling över tid samt de använda metodernas effekter och samhällsekonomiska effektivitet. Utvärderingen utgjorde därmed ett tillförlitligt beslutsunderlag för metodernas implementering i ordinarie verksamhet.

För mer information se Slutrapport Projekt K2 och delrapporter i Projektbanken (http://www.esf.se/PageFiles/3363126/Slutrapport%20projekt%20K2.pdf).