Filosofi - synsätt

child-817368_1280

Evaluator är en kunskapsorganisation, en gemensam beteckning – ett varumärke - för den kvalificerade utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som ett antal formella företag bedriver tillsammans. Evaluator är en projektorienterad organisation, där kompletterande kompetenser samlas för att finna den optimala kompetenskombinationen för det uppdrag det handlar om. Vi beskriver oss som ”Evaluator – utvärderare i samverkan”

När det gäller utvärderingar är det främst utvärderare Bengt Arne Larsson och Martin Persson som samverkar. Tillsammans har de båda utvärderarna/ följeforskarna sedan år 2000 genomfört ett 50-tal större utvärderings- och följeforskningsuppdrag och ett antal mindre för såväl privata företag, statliga myndigheter och offentliga organisationer såsom Af, FK, Polisen, Räddningstjänsten, ESF-rådet, Tillväxtverket, ALMI-bolag, regioner, samordningsförbund och kommuner.

 

Kvalitet är nära förknippat med kundnytta. Som utvärderare försöker vi medvetet skapa största möjliga kundnytta åt våra uppdragsgivare vilket är det bästa vi kan göra för att också höja kvalitén på vårt arbete. Det största problemet med utvärderingar i allmänhet är att de ofta inte kommer till nytta, att de sällan används. Detta vill vi gärna poängtera inom ramen för våra uppdrag. En utvärdering skall normalt ha ett framåtriktat syfte. Är den väl utförd och tydligt sammanfattad ger den även rekommendationer inför framtiden och tas dessa tillvara bör den i lägre eller högre grad kunna påverka beslut (t ex om kommande projekt eller program), metoder, rutiner, policies, regelverk, organisation, arbets- och förhållningssätt etc – dvs. sådant som vi populärt brukar benämna med ordet ”strukturer”.

Detta innebär också att det är viktigt i ett utvärderingsarbete att tillsammans med uppdragsgivaren tidigt fastställa syftet eller syftena med utvärderingen om inte detta redan är gjort innan arbetet påbörjas. För utvärderingen bör det även tidigt fastställas ett mindre antal tydliga utvärderingsområden med specifika underliggande frågeställningar som utvärderingen skall ge svar på. Även dessa beslutas i samråd mellan utvärderare/följeforskare och uppdragsgivare.

boots-181744_1280

boy-909552_1920

Det är av stor betydelse i en lärande utvärdering att det lärande som projektet/programmet ger upphov till identifieras, vilket även detta bör göras i nära samverkan mellan utvärderare och uppdragsgivare. Den senares delaktighet i detta arbete ökar sannolikheten för att lärdomarna också tas tillvara och att projektet/programmet lämnar avtryck inför framtiden.

Lärandet skall beskrivas och systematiseras och ger ett viktigt underlag till gemensamma diskussioner kring det vi kan kalla strategisk påverkan; möjliga och önskvärda förändringar av det vi ovan benämner ”strukturer”, lärdomar att ta tillvara inför framtida projekt etc. Sådana diskussioner kan t ex i ett projekt genomföras som gemensamma lärseminarier med projektägare, projektteam, samverkanspartners, övriga deltagare och intressenter.

En regelbunden och nära kontakt mellan utvärderare och projekt- eller programägare bidrar således till ett större nyttiggörande av utvärderingen och en ökad kundnytta, dvs. till ökad kvalitet.