UFFE - Unga Funktionsnedsatta För Etablering

- följeforskning av ett ”supported employment”-initiativ för unga funktionsnedsatta

Projekt Unga Funktionsnedsatta För Etablering (UFFE) var ett initiativ för unga funktionsnedsatta i samverkan mellan AF, FK och kommunala LSS-verksamheter i 5 nordostskånska kommuner (Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby & Östra Göige). Projektägare var Finansiella Samordningsförbundet SkåneNordOst, Projektperiod 2012-02-01—2014-09-30.

Projekt UFFE riktades till 18- till 24-åriga funktionsnedsatta deltagare som via kvalificerade SESAM-konsulenter sökte etablering på arbetsmarknaden. Deltagarna har biståndsbeslut enligt LSS samt aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Projektet arbetar med den internationellt vedertagna metoden ”supported employment”.

Försäkringskassan har ett antal unga med aktivitetsersättning i regionen som är inom LSS och där det är svårt att avgöra om det är möjligt med arbete/studier. Det har då visat sig finnas behov av en ”mjukare” övergång till fördjupat samarbete mellan Fk och Af.

Syftet med initiativet var att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar med aktivitetsersättning som finns inom LSS har möjlighet att ta ett arbete/påbörja studier alternativt ta del av ett fortsatt fördjupat samarbete och vilka behov detta i så fall är förknippat med samt att ”föra in” arbetslinjen i daglig verksamhet.

I denna process kom SESAM-handläggare att utifrån Supported Employment-metodiken att vara den röda tråden för de personer som var aktuella för processen. Max 15 deltagare/SESAM-handläggare kom att delta i processen samtidigt. Max tid i processen var 18 månader. Det var också en fördel om deltagaren kunde behålla sitt LSS-beslut under tiden i UFFE-processen.

Utvärderingen planerades och utformades enligt intentionerna för ”Lärande utvärdering och följeforskning” och är till sin form processinriktad. Detta dels pga. projektets utvecklingsinitierande karaktär, dels pga. dess nyskapande ambitioner vad gäller metoder och arbetssätt. De kvantitativa målen som kan sägas vara ett mått på projektets framgång har naturligtvis också studerats och följts upp.

Utvärderingen försöker såväl ge en beskrivning som en analys av hur projektets metodutvecklande resa gestaltats och utvecklats under projekttiden samt vilka resultat och effekter projektet skapat. Tyngdpunkten har lagts på att i lärande syfte illustrera och beskriva de processer och resultat ett projekt av denna karaktär kan skapa.

Vidare har vi intresserat oss för att söka finna styrkor och svagheter i UFFE-metoden och hur arbetsgivare, arbetsanpassare, handledare, deltagare och arbetsplatser utvecklats under projektets gång. Syftet med detta har varit att fånga in kunskaper och erfarenheter som kan ha en generell giltighet och potentiell möjlighet och därmed vara tillämpbar i ordinarie verksamheter även efter projekttidens slut.

I vårt uppdrag har emellertid inte bara legat att aktivt följa projektet för att löpande utvärdera dess utveckling och resultat utan också kontinuerligt återföra våra iakttagelser i lärande och utvecklande syfte samt att under projekttiden fungera som stöd för projektledning/styrgrupp och därmed fortlöpande utifrån utvärderingsresultaten bidra till projektets utveckling. I enlighet med modellen för lärande utvärdering har utvärderingsaktiviteterna och dess resultat löpande dokumenterats och återrapporterats till såväl ledning som styrelse.